Zaproszenie

Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych

Oferta

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna dwudniowa edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych dla członków Naszej Izby. Tematyka zajęć to badanie ultrasonograficzne , w tym choroby prostaty psów na podstawie przypadków klinicznych, ultrasonograficzne rozpoznanie owulacji oraz powikłań po ovariohysterectomii u suk, oraz zastosowanie ultrasonograficznego wymiarowania w przewidywaniu terminu terminu porodu u suk i kotek prowadzone przez dr n. wet. Andrzeja Jurczaka z Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz Diagnostyka w praktyce z zakresu hematologii prowadzona przez dr n.wet. Janinę Łukaszewską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia.  Warsztaty w zakresie sprzętu oraz merytorycznie wspierają Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. , HORIBA ABX Sp. z o.o., Vetmedical s.c., BIOVETA POLSKA Sp. z o.o. , MSD ANIMAL HEALTH. Lekarze weterynarii w toku zajęć praktycznych będą udzielać bezpłatnych konsultacji weterynaryjnych zwierzętom ze Schroniska dla Zwierząt w Szczecinku oraz zwierzętom właścicieli indywidualnych.

Pismo Krajowej Komsji ds Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Dyplomy specjalizacyjne

Szanowni Państwo!

Prezentujemy link do strony informującej o
warsztatach z zakresu dobrostanu zwierząt, które odbędą się w dniach 10-12
kwietnia 2014 r. w Warszawie.
http://ec.europa.eu/food/animal/events/aww/index.html

Lenka Czerniawska :)

Lenka Czerniawska – prośba o pomoc

Nadzieja umiera ostatnia

Wbrew oczekiwaniom środowiska lekarzy weterynarii, w oparciu o  argumentację zawartą w opinii naukowej EFSA z 2011 roku, 7 marca 2014 r. Komisja Europejska, pomimo wniosku Komisji Parlamentu Europejskiego ENVI o odrzucenie w całości projektu zmian do rozporządzeń pakietu higienicznego, przyjęła rozporządzenia zmieniające o numerach 216 -219/2014 . Jest to bezprecedensowy tryumf wpływów lobby producentów nad logiką oraz bezpieczeństwem zdrowia publicznego. W wymiarze makroekonomicznym zwycięzcami są Dania i Belgia,  które spełniają wymogi dla kontrolowanych warunków w pomieszczeniach inwentarskich w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i mają  możliwość zastosowania odstępstwa przewidzianego dla  gospodarstw bez konieczności spełnienia dalszych warunków wstępnych, takich jak wymóg uzyskania od właściwego organu następczego urzędowego zatwierdzenia. Polski rolnik przy dodatkowych nakładach finansowych dochodzić będzie do tego latami.  Z wyłączeniem obowiązku zwiększonych badań  w kierunku salmonelli, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., pozostałe przepisy, w tym w szczególności dotyczące badania poubojowego techniką oglądania wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Najsmutniejsze jest to, iż o planowanych zmianach w Brukseli wiedziano od 2008 r., co w żaden sposób nie przekładało się na czynną postawę mająca na celu powstrzymanie procedowania niniejszych przepisów.

2014-217R salmonelle tusze wieprzowe zm.2005-2073 OJ_69 s.93

2014-218R żywność pakiet higieniczny zm.2005-2074 OJ_69 s.95

2014-219R badanie poubojowe świnie zm.2004-854 OJ_69 s.99

2014-216R włośnica zm.2005-2075 OJ_69 s.85(1)

Pismo Ministra Rolnictwa w sprawie planowanych zmian w pakiecie higienicznym

W załączeniu publikujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny zasadności zmian w pakiecie higienicznym. Z zadowoleniem należy stwierdzić, iż ocena sytuacji zaprezentowana przez resort, a co za tym idzie oficjalne stanowisko Rządu RP jest tożsame z poglądami wyrażanymi przez środowisko lekarzy weterynarii, co może być wspólną płaszczyzną do dalszych działań w tym zakresie.

Pismo Ministra w sprawie projektowanych zmian w pakiecie higienicznym

Stanowisko Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącącego oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów

Publikujemy Stanowisko Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącego oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów.

Stanowisko Rady w sprawie deregulacji zawodów

32 Bieg Kujawiaka

REGULAMIN BIEG KUJAWIAKA

Oferta Bieg Kujawiaka

Strona Biegu – http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-kujawiaka.html

Zapisy Online  – http://super-sport.com.pl/zapisy/zapisy_2014_kujawiak.html

Regulamin – http://www.wkbmaratonczyk.pl/images/pdf/2014/regbk.pdf

Afrykański Pomór Świń – pierwszy przypadek w Polsce

Komunikat GLW

Materiały szkoleniowe

Dobry głos w dyskusji

W toku działań mających na celu odroczenie lub zapobieżenie wejścia w życie niekorzystnych dla społeczeństwa oraz zawodu lekarza weterynarii zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004 , 854/2004 oraz 20773/2005 głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii w piśmie do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowisko Głównego Lekarza, przedstawione w niniejszym piśmie daje nadzieję na osiągnięcie realnego konsensusu wszystkich sił decydenckich w staraniach Polski o uzyskanie  derogacji. Pismo publikujemy poniżej.

0322-01-14 od GLW do JPrandoty z prosba o odp

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wynagrodzeń za szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.

W załączeniu publikujemy odpowiedź otrzymaną z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naszego wniosku o zmianę przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia za dokonanie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie jak również wynagrodzenia za wydanie paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego. Poglądy przedstawione w publikowanym piśmie są ciekawe i będą zapewne stanowiły inspirację dla środowiska lekarzy weterynarii w dalszych działaniach. O paszportach ani słowa.

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Prośba o wspracie finasnowe

Nekrolog

Ś.P. Agnieszka Wypychowska

Bezpieczeństwo żywności w nowym wydaniu…

Szanowni Państwo prezentujemy Stanowisko Rady Zachodniopomorskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie  z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie
projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki do rozporządzeń
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, (WE) nr 854/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia  (WE) nr 2074/2005-(Druk
Nr SANCO/10667/2012, D023049/06 oraz druk SANCO/12325/2013 Rev.1,
DO29861/03)  oraz skutków dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz zawodu
lekarza weterynarii.

Stanowisko

Preparaty weterynaryjne wycofane z obrotu

Decyzja GLW Vit.B1

Decyzja GLW Doxycyklina 20%

Decyzja GLW Vitaminum B1

Decyzja GLW Ovarelin

Decyzja GLW Vetmulin 450

Decyzja GLW Aniclox

Decyzja GLW Castomix

Weterynaryjne Laboratoria Diagnostyczne

W załączeniu korespondencja dotycząca comiesięcznego obowiązku przekazywania powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji przez podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, zakłady higieny weterynaryjnej oraz laboratoria prywatne.

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii

Pecunia omnia vincit czyli do not touch!

Cytujemy za komunikatem Biura Prasowego Europarlamentu, po sesji plenarnej w dniu 9 października 2013 r. :
“Propozycja, aby pozwolić urzędowemu weterynarzowi w rzeźni na decyzję, że wieprzowina jest zdatna do spożycia po prostej kontroli wizualnej, bez systematycznej kontroli dotykowej oraz nacięć, została przyjęta, po odrzuceniu przez posłów veta zgłoszonego przez parlamentarną komisję ds. bezpieczeństwa żywności, podczas głosowania w środę
Zgodnie z przyjętą propozycją, weterynarz stosowałby inne środki kontroli mięsa, takie jak kontrola dotykowa czy nacięcia, w przypadku, gdy informacje o pochodzeniu mięsa, poprzednie inspekcje lub wygląd mięsa budziłyby jego zastrzeżenia, dotyczące zagrożeń sanitarnych, zdrowia lub dobrostanu zwierzęcia.
Posłowie z komisji ds. bezpieczeństwa żywności, których rekomendację Parlament odrzucił 368 głosami, do 268, przy 13 wstrzymujących się, podkreślili, po raz kolejny rolę, jaką odgrywają weterynarze urzędowi.
Dotyczy druku  20131004IPR21518″
Zmiana wejdzie w życie w 2014 roku. Należy pogratulować umiejętnego lobbingu Zarządowi FVE. Przedstawiciele Samorządu Lekarzy Weterynarii Polski na ostatnim GA FVE uprzedzali o planowanych zmianach w powyższym zakresie, jednakże po opublikowaniu stanowiska Zarządu FVE z dnia 2 października 2013 r. w powyższej sprawie, które było sprzeczne z głosami większości, Parlamentarzyści widocznie przestali mieć jakiekolwiek opory w stanowieniu tak kontrowersyjnych przepisów.
Reasumując, Zarząd FVE pokłada naiwną wiarę w to , iż nieweryfikowalna FCI (informacja o łańcuchu żywnościowym) zastąpi rzetelne badanie poubojowe mięsa świń. Słowem, wystarczy patrzeć. Czy zasadnym wobec powyższego jest płacić składki na organizację, która w ten sposób reprezentuje nasze interesy, a w szczególności nie dostrzega oczywistych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta?Podatek dochodowy od umów z tzw. wyznaczenia

Prezentujemy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy  w sprawie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów  uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii na podstawie umowy zawartej  zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Interpretacja

W oczekiwaniu na odpowiedź …

Kontynuujemy działania podjęte przez Radę oraz członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej na rzecz przestrzegania przepisów prawa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie opłat za czynności urzędowe badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Skarga do Prezesa Rady Ministrów