Dobrze płatna praca dla urzędowego lekarza weterynarii !

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Broniewskiego  1
tel./fax 091 577 10 72, 577 00 36

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźni bydła i trzody chlewnej oraz w rzeźni drobiu (dobre warunki płacowe).
tel. 091-577-10-72 , 534-250-670

Zmierzch wyznaczeń ?

Polecamy lekturę działu “Uwagi szczegółowe” pkt 3

Uwagi MF

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Kołobrzegu

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  w Szczecinie, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Hotelu Ikar Plaza w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 35.
Rozpoczęcie obrad godzina 10:00.
Program Zjazdu :
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników.
2. Wprowadzenie Sztandaru Izby.
3. Wręczenie zaświadczeń o  prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
6. Wybór Vice- Przewodniczących Zjazdu i Sekretarzy Zjazdu .
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
9. Wybór komisji mandatowej.
10. Wybór komisji regulaminowej.
11. Wybór komisji uchwał i wniosków.
12. Komunikat komisji mandatowej.
13. Sprawozdania Organów Izby:
a)Rady
b)Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
c) Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
d)Komisji Rewizyjnej
14. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań.
-zatwierdzenie sprawozdania Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz udzielenia absolutorium
-zatwierdzenie sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
-zatwierdzenie   sprawozdania   Sądu   Lekarsko  –   Weterynaryjnego Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
-zatwierdzenie  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  Zachodniopomorskiej  Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
-uchwalenie budżetu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2017.
15. Przerwa.
16. Wybór komisji wyborczej.
17. Wybory Prezesa Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
-zgłaszanie kandydatów
-przedstawienie przez komisję wyborczą listy kandydatów
-wystąpienie kandydatów i zapytania do kandydatów.
18. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Prezesa i Rzecznika  Odpowiedzialności      Zawodowej
19. Głosowanie.
20. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Wybory kandydatów do Organów Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
a. zgłaszanie kandydatów do:
-Rady,
-Komisji Rewizyjnej,                                                                          
-Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
-Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego,
-Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,
b. przedstawienie przez komisję wyborczą listy kandydatów,
c. wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
22. Dyskusja.
23. Głosowanie
24. Przerwa na obiad.
25. Ogłoszenie wyników wyborów.
26. Sprawozdanie komisji uchwał  i wniosków.
27. Głosowanie projektów uchwał i wniosków.
28. Wolne wnioski
28. Zakończenie Zjazdu.
29.Wyprowadzenie sztandaru Izby
UWAGA!!! Parking bezpłatny.

Przypomnienie

Przypominamy podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt, iż  do dnia 15 marca 2017 r. należało  zrealizować  obowiązek złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego – z wytwarzania odpadów – za rok 2016 .

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli zostało uchwalone!

Jak zwykle jako pierwsza, Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie, informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. zostało w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim zatwierdzone bez poprawek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/… z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr1151/2012, (UE) nr
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady  89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 9 7/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019r. Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE i decyzja 92/438/EWG tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z dniem 15 marca 2017 r. rozporządzenie zostało zatwierdzone przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady. Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Należy wyrazić nadzieję, iż akty delegowane i wykonawcze będą uwzględniać troskę o zdrowie konsumenta .

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli

Zalecenie do drugiego czytania

Proces legislacyjny

Praca dla lekarza weterynarii

Ogłoszenie Agri Plus

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i żywności . Więcej informacji pod adresem : http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/

Prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli

Na przestrzeni ostatnich miesięcy prace  w ramach trialogu nad projektem rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli nabrały rumieńców. Polecamy uwadze poniżej zamieszczone dokumenty , które w zarysach opisują , w jakim kierunku podążają prace i jaka będzie przyszłość dla urzędowego lekarza weterynarii. W szczególności intrygujący wydaje się zapis z dokumentu sporządzonego na poziomie Komisji korespondujący z propozycją Parlamentu :

Stała obecność urzędowego lekarza weterynarii. Parlament Europejski zaproponował stałą obowiązkową obecność urzędowego lekarza weterynarii podczas badania przedubojowego i poubojowego. Zaproponował ponadto, by możliwość zaangażowania pracowników rzeźni w kontrole urzędowe, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, ograniczyć do drobiu i zajęczaków. Komisja odrzuciła te poprawki, ponieważ stałyby w sprzeczności z celem, jakim jest umożliwienie – bez obniżania poziomu bezpieczeństwa żywności – efektywniejszego wykorzystania zasobów kontrolnych i ograniczenia obciążenia właściwych organów. Również Rada odrzuciła większość tych poprawek, kierując się podobnym rozumowaniem. Zgodnie ze stanowiskiem Rady warunki elastyczności zostaną ustanowione aktami delegowanymi i wykonawczymi.

Równie smakowicie rysuje się przyszłość w oparciu o art. 18 i następne projektu rozporządzenia .

Stanowisko Rady w I czytaniu

Komunikat Komisji do Parlamentu

Aktualny tekst projektu

Praca na rzeźni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia
w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rok 2017 w rzeźni bydła i trzody chlewnej
oraz w rzeźni drobiu.
Telefon kontaktowy:
91-577-10-72, 534-250-670

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne rozpoczęte- fotorelacja

W dniu dzisiejszym w Silnowie/Szczecinku rozpoczęła się kolejna edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych dedykowanych lekarzom weterynarii praktykom. Tym razem zajęcia realizowane są w dwóch blokach tematycznych : kardiologia oraz ortopedia. W zakresie schorzeń układu krwionośnego wykładowcą jest dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W zakresie schorzeń kończyn wykładowcą jest dr n. wet Jacek Mederski z Kliniki Weterynaryjnej w Grudziądzu. Podkreślić należy, iż organizacja warsztatów to inicjatywa oddolna lekarzy weterynarii małych zwierząt realizowana pod auspicjami Naszej Izby. W głównej mierze do organizacji przyczynili się;  lekarz weterynarii Marzena Madej-Szklany, lekarz weterynarii Karolina Brach, która po raz kolejny na potrzeby zajęć praktycznych użyczyła pomieszczeń i sprzętu  zakładu leczniczego dla zwierząt “Centrum Weterynaryjne Max-Wet” w Szczecinku oraz lekarz weterynarii Błażej Orczyński.

Pod względem organizacyjnym Warsztaty wpierają : ScanVet, VETEXPERT, GRANDE FINALE, MSD Animal Health, AniMedica, Hill’s, Vetoquinol, BAYER, Royal Canin, Zoetis, SONOlife, Partner4Medicine, Biovico, iwet, orthokine’vet irap, KRUUSE.

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne 14- 15 stycznia 2017

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie organizuje w dniach  14-15 stycznia 2017r. w Silnowie kolejne

Cykliczne Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

z zakresu ortopedii i kardiologii.

Prelegent dr n. wet. Jacek Mederski (Grudziądz)

część teoretyczna:

Najczęściej występujące choroby stawu biodrowego.

-  Zwichnięcie stawu biodrowego – typy i sposoby ich repozycji.

-  Dysplazja stawu biodrowego – badanie, rozpoznanie kliniczne i dokładna ocena radiologiczna.

-  Amputacja głowy kości udowej – kluczowe momenty w technice operacyjnej. Jak uniknąć błędów przy tej technice operacyjnej.

-  Dojście chirurgiczne do stawu biodrowego z odcięciem krętarza większego.

-  Technika PIN (pectinectomia, illiopsas, neurectomia ) kiedy TAK, kiedy NIE

-  Choroba Legg Perthesa.

część praktyczna:

Medycyna regeneracyjna- techniki iniekcji dostawowych.

Neurologia – podstawowe badanie neurologiczne przeprowadzane na pacjentach.

Pokazowy zabieg operacyjny przeprowadzony przez dr Jacka Mederskiego.

Zajęcia w podgrupach na preparatach:

-  Dojścia do stawu biodrowego

-  Odcięcie krętarza większego

-  Amputacja głowy kości udowej

-  Metody stabilizacji stawu biodrowego przy zwichnięciu głowy kości udowej

Prelegent dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak Prof. Nadzw. (Wrocław)

część teoretyczna:

-  Kardiogenne utraty przytomności.

-  Przypadki kliniczne zaburzeń rytmu serca.

część praktyczna:

Przypadki kliniczne niewydolności serca wraz z  badaniem echokardiograficznym

(ćwiczenia w podgrupach, przeprowadzanie badań EKG).

3. Prelegent dr hab. Michał Jank

część teoretyczna:

- Żywienie jako forma wspomagania terapii chorób serca.

- Dodatki żywieniowe w chorobach stawów.

Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu w szkoleniu decyduje wpłata na konto.

Koszty uczestnictwa 380 pln,  osoby , które dokonały zgłoszenia , proszone są o wpłatę na konto Izby do dnia 9 stycznia 2016 r.

Nr konta :98 1910 1048 2217 0307 3267 0001

Szczegóły dotyczące szkolenia udziela współorganizator lek. wet. Marzena Madej-Szklany, tel. 501 455 097

Życzenia Noworoczne

Szampańskiego Nowego 2017 Roku , spełnienia wszystkich marzeń , dużo szczęścia i słodyczy Zachodniopomorska Izba Lekarsko -Weterynaryjna życzy

wszystkim Lekarzom Weterynarii i ich Bliskim

Ogłoszenie

Zachodniopomorska Izba Lekarsko- Weterynaryjna informuje, że posiada do nieodpłatnego zbycia domki kempingowe wraz z wyposażeniem znajdujące się na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego w  Międzyzdrojach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem  telefonu 609 740 647.

Zasady ochrony gospodarstw przed Grypą Ptaków- ikonografika GLW

Pomóżmy sąsiadom- Lekarze Weterynarii poszukiwani do pracy w Lubuskiem

W związku z zagrożeniem HPAI , poszukiwani są lekarze weterynarii wolnej praktyki do wyznaczenia na podstawie art. 18 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji czynności urzędowych związanych ze zwalczaniem HPAI  na terenie województwa lubuskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Szczecinie (tel. 91 48 98 228)  lub najbliższym powiatowym lekarzem weterynarii. Sprawa pilna .

Doxinyl wycofany na terenie kraju

Informujemy , iż produkt leczniczy weterynaryjny Doxinyl został decyzją Głównego Lekarza Weterynarii wycofany z obrotu na terenie kraju. Szczegóły w załaczeniu.

Doxinyl wycofanie

Życzenia Świateczne

Zdrowych , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, wszystkim lekarzom weterynarii i ich bliskim życzy

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie

Zmarł Lekarz Weterynarii Aleksander Kosarewicz

Warsztaty z fizjoterapii koni w Szczecinie

Kurs poświęcony jest aparatowi powięziowemu konia oraz kompleksowej terapii zaburzeń, które występują w jego obrębie. Metoda manipulacji powięziowych wg Stecco stanowi doskonałe uzupełnienie warsztatu pracy. Aktualne informacje można śledzić na facebooku https://www.facebook.com/events/1320360111380312/

Plan warsztatów

Fascial Manipulation Method_Equine

Fotorelacja z Konferencji w Kołobrzegu 2016