Znakowanie zwierząt towarzyszących

Szanowni Państwo

Publikujemy korespondencję pomiędzy Radą Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej a Głównym Lekarzem Weterynarii dotyczącą zasad trwałego oznakowania zwierząt towarzyszących w aspekcie wydawanych paszportów przez lekarzy weterynarii.

Pismo Rady ZILW

Pismo GLW

Ogólnopolska Konferencja w Kołobrzegu 4-5 października 2014

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym okresem urlopowym przedłuża się do końca sierpnia 2014 termin zgłoszeń na ogólnopolską konferencję i szkolenie  o temacie: ”Racjonalne stosowanie  produktów leczniczych weterynaryjnych, jako gwarancja zdrowia publicznego“, która ma odbyć się w dniach 4-5 października 2014 w Kołobrzegu w Hotelu Marina.

Shotapen wycofany z obrotu

Decyzją znak  GLW GIWpuf-025-16/2014(1) z 17 lipca 2014 r. w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie  Shotapen, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń, numer serii: 4MUW, data ważności: 10.2014 r. Główny Lekarz Weterynarii wycofał z obrotu na terenie całego kraju zawiesinę do wstrzykiwań dla świń oraz bydła SHOTAPEN. Szczegóły w decyzji poniżej.

Decyzja GLW- wycofanie z obrotu p.l.w. Shotapen.skan._pdf

Ogólnopolska Konferencja w Kołobrzegu 4-5 października 2014 r.

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ma zaszczyt poinformować o organizacji ogólnopolskiej konferencji i szkolenia pt. “Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych gwarancją zdrowia publicznego”. Konferencja jest owocem współpracy naszej Izby z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Szczecinie.
Prelekcje wygłoszą zaproszeni goście z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu w Szczecinie a także przedstawiciele naszej Izby.
Serdecznie zapraszamy lekarzy pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz  lekarzy wolnej praktyki do udziału w inicjatywie przybliżającej aktualny stan prawny oraz nadchodzące zmiany w niedalekiej przyszłości w powyższym zakresie.
Konferencja odbędzie się w terminie 4-5 października 2014 r. w Kołobrzegu w Hotelu Marina.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.
Tel. 91 4880626
e-mail  zachizba@send.pl

Więcej informacji w poniższych załącznikach.

Zaproszenie na Konferencję w Kołobrzegu

Program konferencji 4-5 października

Studia podyplomowe “Choroby zwierząt nieudomowionych”

Ogłoszenie

Preparaty weterynaryjne wstrzymane w obrocie

Decyzja GLW Selenate Long Acting

Decyzja GLW Clamoxyl LA

Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Uchwała 23-2014-VI dotycząca standardów usług lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała 24-14-VI dotycząca odpłatności za szkolenie praktyczne

Uchwała 26-14-VI dotycząca obowiązku noszenia identyfikatora

załącznik do uchwały 26-14-VI

załączniki do uchwały 23-14-VI

Nowość w zwalczaniu pcheł i kleszczy

Bravecto

Uchwały XXIII-go Sprawozdawczego Zjazdu z 11 kwietnia 2014 r.

Uchwały

Preparaty weterynaryjne wstrzymane w obrocie

Decyzja GLW Melovem

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych

Oferta

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna dwudniowa edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych dla członków Naszej Izby. Tematyka zajęć to badanie ultrasonograficzne , w tym choroby prostaty psów na podstawie przypadków klinicznych, ultrasonograficzne rozpoznanie owulacji oraz powikłań po ovariohysterectomii u suk, oraz zastosowanie ultrasonograficznego wymiarowania w przewidywaniu terminu terminu porodu u suk i kotek prowadzone przez dr n. wet. Andrzeja Jurczaka z Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz Diagnostyka w praktyce z zakresu hematologii prowadzona przez dr n.wet. Janinę Łukaszewską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia.  Warsztaty w zakresie sprzętu oraz merytorycznie wspierają Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. , HORIBA ABX Sp. z o.o., Vetmedical s.c., BIOVETA POLSKA Sp. z o.o. , MSD ANIMAL HEALTH. Lekarze weterynarii w toku zajęć praktycznych będą udzielać bezpłatnych konsultacji weterynaryjnych zwierzętom ze Schroniska dla Zwierząt w Szczecinku oraz zwierzętom właścicieli indywidualnych.

Pismo Krajowej Komsji ds Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Dyplomy specjalizacyjne

Nadzieja umiera ostatnia

Wbrew oczekiwaniom środowiska lekarzy weterynarii, w oparciu o  argumentację zawartą w opinii naukowej EFSA z 2011 roku, 7 marca 2014 r. Komisja Europejska, pomimo wniosku Komisji Parlamentu Europejskiego ENVI o odrzucenie w całości projektu zmian do rozporządzeń pakietu higienicznego, przyjęła rozporządzenia zmieniające o numerach 216 -219/2014 . Jest to bezprecedensowy tryumf wpływów lobby producentów nad logiką oraz bezpieczeństwem zdrowia publicznego. W wymiarze makroekonomicznym zwycięzcami są Dania i Belgia,  które spełniają wymogi dla kontrolowanych warunków w pomieszczeniach inwentarskich w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i mają  możliwość zastosowania odstępstwa przewidzianego dla  gospodarstw bez konieczności spełnienia dalszych warunków wstępnych, takich jak wymóg uzyskania od właściwego organu następczego urzędowego zatwierdzenia. Polski rolnik przy dodatkowych nakładach finansowych dochodzić będzie do tego latami.  Z wyłączeniem obowiązku zwiększonych badań  w kierunku salmonelli, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., pozostałe przepisy, w tym w szczególności dotyczące badania poubojowego techniką oglądania wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Najsmutniejsze jest to, iż o planowanych zmianach w Brukseli wiedziano od 2008 r., co w żaden sposób nie przekładało się na czynną postawę mająca na celu powstrzymanie procedowania niniejszych przepisów.

2014-217R salmonelle tusze wieprzowe zm.2005-2073 OJ_69 s.93

2014-218R żywność pakiet higieniczny zm.2005-2074 OJ_69 s.95

2014-219R badanie poubojowe świnie zm.2004-854 OJ_69 s.99

2014-216R włośnica zm.2005-2075 OJ_69 s.85(1)

Pismo Ministra Rolnictwa w sprawie planowanych zmian w pakiecie higienicznym

W załączeniu publikujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny zasadności zmian w pakiecie higienicznym. Z zadowoleniem należy stwierdzić, iż ocena sytuacji zaprezentowana przez resort, a co za tym idzie oficjalne stanowisko Rządu RP jest tożsame z poglądami wyrażanymi przez środowisko lekarzy weterynarii, co może być wspólną płaszczyzną do dalszych działań w tym zakresie.

Pismo Ministra w sprawie projektowanych zmian w pakiecie higienicznym

Stanowisko Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącącego oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów

Publikujemy Stanowisko Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącego oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów.

Stanowisko Rady w sprawie deregulacji zawodów

Afrykański Pomór Świń – pierwszy przypadek w Polsce

Komunikat GLW

Materiały szkoleniowe

Dobry głos w dyskusji

W toku działań mających na celu odroczenie lub zapobieżenie wejścia w życie niekorzystnych dla społeczeństwa oraz zawodu lekarza weterynarii zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004 , 854/2004 oraz 20773/2005 głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii w piśmie do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowisko Głównego Lekarza, przedstawione w niniejszym piśmie daje nadzieję na osiągnięcie realnego konsensusu wszystkich sił decydenckich w staraniach Polski o uzyskanie  derogacji. Pismo publikujemy poniżej.

0322-01-14 od GLW do JPrandoty z prosba o odp

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wynagrodzeń za szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.

W załączeniu publikujemy odpowiedź otrzymaną z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naszego wniosku o zmianę przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia za dokonanie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie jak również wynagrodzenia za wydanie paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego. Poglądy przedstawione w publikowanym piśmie są ciekawe i będą zapewne stanowiły inspirację dla środowiska lekarzy weterynarii w dalszych działaniach. O paszportach ani słowa.

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Prośba o wspracie finasnowe

Nekrolog

Ś.P. Agnieszka Wypychowska