Informacja o pogrzebie doktora Borzemskiego

Zawiadamiamy ,  że  uroczystości  pogrzebowe

Ś.P.

Dr. n. wet. Janusza Borzemskiego

odbędą się w dniu 6 lutego 2016 r. ( sobota) w Zakroczymiu  k. Warszawy

w następującym porządku :

godz. 11,00 – wystawienie Ciała w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zakroczymiu,

godz. 12,00 – Msza Św. żałobna , a następnie  wyprowadzenie na Cmentarz  Parafialny w Zakroczymiu .

Żonie  – Pani lek. wet. Elżbiecie Perłowskiej-Borzemskiej oraz Rodzinie i bliskim Zmarłego

wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ,

do kondolencji przyłączają się lekarze weterynarii członkowie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

wychowankowie wspaniałego pedagoga i lekarza weterynarii

ABvarC nielegalny !

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku

http://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glw-w-sprawie-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-produktu-leczniczego-weterynaryjnego-abvarc-niedopuszczonego-do

Jak jest zima to są narty- Zaproszenie do Kubina

Śląska  Izba  Lekarsko-Weterynaryjna, jako współorganizator imprezy, w imieniu swoim, Słowackiej Izby Weterynaryjnej, Czeskiej Izby Weterynaryjnej, KIL-W, Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, Czech i Słowacji  zaprasza lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na X Międzynarodową Konferencję Naukową oraz X Mistrzostwa  Narciarstwie  Alpejskim o Puchar Euroregionu Beskidy do Dolnego Kubina (Słowacja. Konferencja odbędzie się 12.02.2016 r. (piątek), początek o godz. 14.00 w hotelu Park w Dolnym Kubiniu, zawody narciarskie odbędą się w dniu następnym 13.02.2016r. na Kubińskiej Holi. W załączeniu program konferencji i zawodów narciarskich.

Konferencja_Dolny_Kubin-2016

Zawody_narciarskie_Dolny Kubin_2016

Uchwała i apel z ostatniego posiedzenia Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie podjęła uchwalę w sprawie rekomendacji sposobu wyznaczania przez powiatowych lekarzy weterynarii, który w ocenie Rady winien uwzględniać w pierwszej kolejności interes lekarzy weterynarii, członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Ponadto Rada wystosowała apel do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań, które uniemożliwią eliminowanie z rynku zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonych przez lekarzy weterynarii przez podmioty, które prowadzą w ramach sieci zakłady lecznicze dla zwierząt.

Uchwała Rady w sprawie rekomendacji przy wyznaczaniu lekarzy

Apel Rady w sprawie sieciowych zakładów

Ornicure wycofany

Publikujemy decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wycofania produktu leczniczego weterynaryjnego dla papug i gołębi Ornicure.

4180_Decyzja GLW wycofanie z obrotu Ornicure

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu  24.12.15 r. biuro Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Warsztaty Szczecineckie

W dniach 21-22 listopada 2015 r. odbyła się kolejna edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych. Dzięki pomocy w organizacji firm :Firma Zoetis, Firma Boehringer, Firma Krusse , Firma Royal Canin , Firma MSD , Firma Animedica , Firma Bioveta , Firma Grande Finale, Firma Bayer , Firma Scanvet – Firma Partner 4 Medicine, Firma Vet Medical zostały zorganizowane zajęcia praktyczne prowadzone przez dr n.wet. Jacka Mederskiego oraz dr hab. Agnieszkę Noszczyk-Nowak Prof. nadzw. Pani Profesor prowadziła zajęcia z zakresu kardiologii – diagnostyka z zastosowaniem badania USG , zaś dr Mederski omówił diagnostykę schorzeń stawu kolanowego  i zaprezentował zabiegi chirurgiczne w obrębie kolana . Ze strony Zachodniopomorskiej Izby za organizację warsztatów  odpowiadali lekarze weterynarii: Pani Marzena Madej-Szklany, Pani Karolina Brach oraz Pan Błażej Orczyński.

Rozporządzenie zgodne czy niezgodne z przepisami wyższej rangi?

Nie uwzględniając  zapisów art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 576/2013 w brzmieniu Kwalifikacje wymagane do wszczepiania transponderów zwierzętom domowym – W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zezwolić na wszczepianie transponderów osobom innym niż lekarze weterynarii, ustanawia przepisy dotyczące minimalnych kwalifikacji, jakich wymaga się od tych osób oraz niezgodnie z § 116 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” w brzmieniu : W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala, oraz wbrew wcześniej opublikowanej regulacji prawnej zawartej w art. 24f  ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w brzmieniu :

Oznakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 998/2003, przeprowadza:
1)   lekarz weterynarii;
2)   osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał w dniu 12 października 2015 rozporządzenie w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych, promulgowane w dniu 27 października 2015 r. w Dz. U. poz. 1714 . Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu dzisiejszym i wprowadza zamieszanie do systemu prawnego w Polsce, gdyż w odniesieniu do psów i kotów oznakowania transponderem zgodnego z rozporządzeniem 567/2013 na potrzeby wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych dokonuje lekarz weterynarii lub technik weterynarii działający w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt . Jednakże w odniesieniu do  psów, kotów i naczelnych wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązek oznakowania zwierzęcia w sposób zgodny z 576/2013 ciąży na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku  psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym w sposób najmniej bolesny, nie później niż w dniu odstawienia od matki (vide art. 31 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)). Analizując dalej omawianą normę prawną, czytamy iż W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych są przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika przed odstawieniem od matki, a nie jest możliwe oznakowanie ich przed przeniesieniem, hodowca, dostawca lub użytkownik przyjmujący zwierzę:

1)   umieszcza dane umożliwiające identyfikację takiego zwierzęcia i jego matki w ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1;

2)   niezwłocznie dokonuje oznakowania takiego zwierzęcia trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym.

Nawet przy założeniu syntetycznego i jednorodnego systemu prawa, pojawia się pytanie, czy upoważnienie dla lekarza weterynarii do przeprowadzenia oznakowania jest pojęciem tożsamym czy odmiennym od dokonania oznakowania ? Przy założeniu iż ciążący na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku obowiązek oznakowania psa i kota wykonywany jest przez przeprowadzającego oznakowanie lekarza weterynarii , to podkreślić należy , iż nierozstrzygnięta zostaje kwestia legitymacji czynnej do oznakowania zwierząt z rzędu naczelnych. Znając życie, będzie to furtka prawna do bezbolesnej implantacji transpondera przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika zwierzęcia. O doktrynie supremacji prawa wspólnotowego nad prawem krajowym lepiej chyba nie wspominać …

Oznakowanie psów, kotów i naczelnych

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej popierające Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Z satysfakcją donosimy, iż Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej spotkał się z akceptacją i poparciem kolejnej , tym razem Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, za co gorąco dziękujemy. Stanowisko poniżej.

Stanowisko Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Trialog w sprawie urzędowych kontroli.

Informujemy, iż proces trialogu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli (…) został aktywowany w dniu 14 października 2015 r. Tym samym należy stwierdzić, iż procedowanie rozporządzenia weszło w decydującą fazę . Niepokojące są zapisy art.15 ust.3 w odniesieniu do uprawnień personelu rzeźni, który będzie mógł wykonywać próbkobranie oraz zadania z zakresu badań (??) (sampling and testing tasks). Po uważnym przeczytaniu wskazanego fragmentu można dojść do wniosku, iż nie dotyczy to wyłącznie rzeźni drobiu i zajęczaków .

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13209-2015-INIT/en/pdf

czym trialog jest ?

Komunikat w sprawie praktyk studenckich

Poniżej komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Komunikat w sprawie praktyk

Nowe stawki opłat za paszporty

W związku  z publikacją w Dzienniku Ustaw z dnia 09 października 2015r. pod pozycją 1574  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015r.  w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym została określona wysokość opłaty za wydanie paszportu na kwotę 100 zł. Zgodnie z treścią zawartą w Rozporządzeniu wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł, a koszt zakupu jednej sztuki druku paszportu wynosi 30 zł.

Rozporządzenie jest ogłoszone i wejdzie w życie od 24 października 2015r.

Echa Apelu Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Informujemy , iż w następstwie naszego apelu Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podzieliła nasze poglądy w sprawie skandalicznej wypowiedzi Posła Borkowskiego i wystosowała stosowne dokumenty, z czego na podkreślenie zasługuje bardzo zdecydowana postawa w sprawie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza. Należy oczekiwać , iż to nie koniec …

do Premier w spr Posła Borkowskiego

Stanowisko DIL-Wet. 4_znieslawienie

Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wystąpienia posła Borkowskiego

Publikujemy apel Rady w sprawie wypowiedzi posła Krzysztofa Borkowskiego (PSL) ( od 21:39) na posiedzeniu parlamentarnym Sejmu w sprawie lekarzy weterynarii. Należy stwierdzić , iż Panu posłowi udało się obrazić wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce. Na uwagę zasługuje również fakt , iż w okręgu 18 – Siedlce na liście wyborczej pod numerem 1 umieszczony jest Marek Sawicki – minister rolnictwa , pod numerem 2 Tadeusz Nalewajk , podsekretarz stanu , z wykształcenia technik weterynarii (policealna szkoła w Sokołowie Podlaskim 1975 r. – 1977 r.) i pod numerem trzecim w tym samym okręgu widnieją dane posła Borkowskiego. Zakład Mościbrody na swoich stronach informuje , iż prowadzi eksport na Ukrainę i do Turcji. Umieszczone dane pochodzą z ogólnie dostępnych stron internetowych.

Apel w sprawie wystąpienia Posła Borkowskiego

KRS Mościbrody

KRS Zakład Drobiarski w Stasinie

Komentarze po konferencji

Z zadowoleniem odnotowujemy, iż na stronie Polprowetu po ostatniej konferencji ukazał się komentarz, odzwierciedlający wrażenia ze spotkania.

Strona POLPROWET

Zaproszenie na Vet Off Road w listopadzie 2015

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna zapraszają na  III Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”, który odbędzie się 07.11.2015 r. w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie

Pisma Porozumienia Wielkopolskiego

W załączeniu publikujemy bieżące pisma Porozumienia Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Pani Premier Rządu Polskiego. 

Pismo do MRiRW 17.09.15

Pismo do Premier RP 17.09.15

zal do pisma do Premier z dn. 17.09.15 – projekt zalożenia

Wytyczne Komisji w sprawie rozważnego stosowania antybiotyków

Publikujemy bardzo ważny dokument odnoszący się do wytycznych Komisji w sprawie rozważnego stosowania środków przeciwbakteryjnych w medycynie weterynaryjnej. Polecamy uwadze punkt 3.4.1 związany z odpowiedzialnością za przepisywanie i stosowanie antybiotyków .

Rozważne stosowanie antybiotyków

Konferencja już za tydzień !

W sobotę 26 września 2015 r. rozpoczyna się w Kołobrzegu w Marine Hotel ***** & Ultra Marine  coroczna Ogólnopolska Konferencja.

Zaproszenie dla Absolwentów rocznik 2004 i 2005 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie