Rozporządzenie zgodne czy niezgodne z przepisami wyższej rangi?

Nie uwzględniając  zapisów art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 576/2013 w brzmieniu Kwalifikacje wymagane do wszczepiania transponderów zwierzętom domowym – W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zezwolić na wszczepianie transponderów osobom innym niż lekarze weterynarii, ustanawia przepisy dotyczące minimalnych kwalifikacji, jakich wymaga się od tych osób oraz niezgodnie z § 116 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” w brzmieniu : W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala, oraz wbrew wcześniej opublikowanej regulacji prawnej zawartej w art. 24f  ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w brzmieniu :

Oznakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 998/2003, przeprowadza:
1)   lekarz weterynarii;
2)   osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał w dniu 12 października 2015 rozporządzenie w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych, promulgowane w dniu 27 października 2015 r. w Dz. U. poz. 1714 . Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu dzisiejszym i wprowadza zamieszanie do systemu prawnego w Polsce, gdyż w odniesieniu do psów i kotów oznakowania transponderem zgodnego z rozporządzeniem 567/2013 na potrzeby wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych dokonuje lekarz weterynarii lub technik weterynarii działający w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt . Jednakże w odniesieniu do  psów, kotów i naczelnych wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązek oznakowania zwierzęcia w sposób zgodny z 576/2013 ciąży na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku  psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym w sposób najmniej bolesny, nie później niż w dniu odstawienia od matki (vide art. 31 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)). Analizując dalej omawianą normę prawną, czytamy iż W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych są przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika przed odstawieniem od matki, a nie jest możliwe oznakowanie ich przed przeniesieniem, hodowca, dostawca lub użytkownik przyjmujący zwierzę:

1)   umieszcza dane umożliwiające identyfikację takiego zwierzęcia i jego matki w ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1;

2)   niezwłocznie dokonuje oznakowania takiego zwierzęcia trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym.

Nawet przy założeniu syntetycznego i jednorodnego systemu prawa, pojawia się pytanie, czy upoważnienie dla lekarza weterynarii do przeprowadzenia oznakowania jest pojęciem tożsamym czy odmiennym od dokonania oznakowania ? Przy założeniu iż ciążący na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku obowiązek oznakowania psa i kota wykonywany jest przez przeprowadzającego oznakowanie lekarza weterynarii , to podkreślić należy , iż nierozstrzygnięta zostaje kwestia legitymacji czynnej do oznakowania zwierząt z rzędu naczelnych. Znając życie, będzie to furtka prawna do bezbolesnej implantacji transpondera przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika zwierzęcia. O doktrynie supremacji prawa wspólnotowego nad prawem krajowym lepiej chyba nie wspominać …

Oznakowanie psów, kotów i naczelnych

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej popierające Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Z satysfakcją donosimy, iż Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej spotkał się z akceptacją i poparciem kolejnej , tym razem Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, za co gorąco dziękujemy. Stanowisko poniżej.

Stanowisko Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Lista uczestników na Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne zamknięta

Informujemy, iż lista uczestników na Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne , które  odbędą się w dniach 21-22 listopada została zamknięta.  Dziękujemy  za zainteresowanie, jednakże dbając o właściwy poziom szkolenia zmuszeni jesteśmy zakończyć rekrutację, co wynika wprost z ograniczonej ilość miejsc operacyjnych oraz pomocy naukowych i sprzętu. Zainteresowanych dalszym doskonaleniem zawodowym zachęcamy do zgłaszania się na kolejne warsztaty, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2016r. w Darłówku. Warsztaty będą poświęcone dermatologii, a prowadzącymi będą Panie: dr Dorota Pomorska – Handwerker oraz dr Joanna Karaś- Tęcza.

Trialog w sprawie urzędowych kontroli.

Informujemy, iż proces trialogu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli (…) został aktywowany w dniu 14 października 2015 r. Tym samym należy stwierdzić, iż procedowanie rozporządzenia weszło w decydującą fazę . Niepokojące są zapisy art.15 ust.3 w odniesieniu do uprawnień personelu rzeźni, który będzie mógł wykonywać próbkobranie oraz zadania z zakresu badań (??) (sampling and testing tasks). Po uważnym przeczytaniu wskazanego fragmentu można dojść do wniosku, iż nie dotyczy to wyłącznie rzeźni drobiu i zajęczaków .

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13209-2015-INIT/en/pdf

czym trialog jest ?

Komunikat w sprawie praktyk studenckich

Poniżej komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Komunikat w sprawie praktyk

Nowe stawki opłat za paszporty

W związku  z publikacją w Dzienniku Ustaw z dnia 09 października 2015r. pod pozycją 1574  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015r.  w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym została określona wysokość opłaty za wydanie paszportu na kwotę 100 zł. Zgodnie z treścią zawartą w Rozporządzeniu wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł, a koszt zakupu jednej sztuki druku paszportu wynosi 30 zł.

Rozporządzenie jest ogłoszone i wejdzie w życie od 24 października 2015r.

Echa Apelu Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Informujemy , iż w następstwie naszego apelu Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podzieliła nasze poglądy w sprawie skandalicznej wypowiedzi Posła Borkowskiego i wystosowała stosowne dokumenty, z czego na podkreślenie zasługuje bardzo zdecydowana postawa w sprawie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza. Należy oczekiwać , iż to nie koniec …

do Premier w spr Posła Borkowskiego

Stanowisko DIL-Wet. 4_znieslawienie

Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wystąpienia posła Borkowskiego

Publikujemy apel Rady w sprawie wypowiedzi posła Krzysztofa Borkowskiego (PSL) ( od 21:39) na posiedzeniu parlamentarnym Sejmu w sprawie lekarzy weterynarii. Należy stwierdzić , iż Panu posłowi udało się obrazić wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce. Na uwagę zasługuje również fakt , iż w okręgu 18 – Siedlce na liście wyborczej pod numerem 1 umieszczony jest Marek Sawicki – minister rolnictwa , pod numerem 2 Tadeusz Nalewajk , podsekretarz stanu , z wykształcenia technik weterynarii (policealna szkoła w Sokołowie Podlaskim 1975 r. – 1977 r.) i pod numerem trzecim w tym samym okręgu widnieją dane posła Borkowskiego. Zakład Mościbrody na swoich stronach informuje , iż prowadzi eksport na Ukrainę i do Turcji. Umieszczone dane pochodzą z ogólnie dostępnych stron internetowych.

Apel w sprawie wystąpienia Posła Borkowskiego

KRS Mościbrody

KRS Zakład Drobiarski w Stasinie

Plan Manifestacji w dniu 6 października 2015 w Warszawie

Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne

- Napoleon Bonaparte

Informujemy, iż wojewódzkim koordynatorem ds. protestu z ramienia Rady ZILW jest lek wet. Szymon Januszewski. Wszelkie szczegóły dotyczące wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu 668 671 386 a zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: protest@piw.swinoujscie.pl.

Plan, według którego przebiegać będzie manifestacja lekarzy weterynarii we wtorek 6 października 2015 roku :

1.   Autokary z demonstrantami z poszczególnych izb lekarsko-weterynaryjnych podjeżdżają ok. godz. 11.00 na parking koło hali Torwar przy ul. Czerniakowskiej. Jeśli nie będzie wolnych miejsc na ogólnodostępnym parkingu bezpłatnym, należy skorzystać z parkingu płatnego lub miejsc postojowych wyznaczonych przez ochraniającą nas policję.

2.   Na miejscu formujemy grupy demonstrantów z poszczególnych autokarów i przemieszczamy się pod Urząd Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, gdzie na chodniku od strony Łazienek tworzymy wspólną grupę.

3.   Tam o godz.12.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Urzędu Rady Ministrów, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.

4.   Około godz. 13.30 rozpoczynamy przemarsz pod gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej.

5.   Około godz. 14.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.

6.   Około godz. 15.00 kończymy demonstrację i grupami wracamy na parking koło hali Torwar do autokarów.

7.   Około godz. 15.30 wyjeżdżamy z Warszawy.

Przypominamy  o całkowitym zakazie spożywania alkoholu bezpośrednio przed i w czasie manifestacji.

Gorąco apelujemy do wszystkich lekarzy weterynarii o liczny udział w manifestacji w celu publicznego wyrażenia swoich żądań i oczekiwań.

Plan trasy przejazdu autokaru:

1. Koszalin – ul. Jana Pawła II – parking obok galerii handlowej EMKA (05.10.2015 – 22:30)

2. Płoty – stacja paliw ORLEN, ul. I Armii WP (05.10.2015 – 23:30)

3. Szczecin – ul. Struga – parking przy Outlet Park (06.10.2015 – 01:00)

4. Stargard Szczeciński – ul. Armii Krajowej – parking BIEDRONKA (06.10.2015 – 01:45)

5. Wałcz – Stacja paliw ORLEN, ul. Podleśna 1 – „Chrząstkowo” (06.10.2015 – 03:15).

Przyjazd do Warszawy 10:00 (manifestację zaczynamy o 11:00)

Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkich o sprawne przybycie do punktów zbiórki co najmniej na 15 minut przed planowaną godziną odjazdu). Po uzgodnieniu z koordynatorem (do dnia 2 października) jest możliwe wyznaczenie dodatkowych przystanków autokaru celem dogodniejszego dojazdu dla uczestników. Wszelkie koszty wyjazdu pokrywa ZILW.

Manifestacja w Warszawie 6 października 2015 r.

Realizując zobowiązania wobec Was, koleżanki i koledzy a także wobec całego Porozumienia Wielkopolskiego Zachodniopomorska Izba Lekarsko Weterynaryjna organizuje wspólny wyjazd na manifestację przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów / Kancelarią Sejmu RP, która odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. (wtorek).

Wszyscy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczeni lekarze weterynarii i inne osoby, zainteresowane dobrem naszej korporacji zawodowej będą miały niepowtarzalną okazję do zamanifestowania swojego niezadowolenia.

Nasi rządzący pokazali nam na wielu przykładach, iż próby ugodowego dochodzenia swoich roszczeń nie przynoszą rezultatu i tylko Ci, którzy stosują argumenty siłowe są wysłuchiwani. Ci, którzy są zadowoleni ze swojej pracy i płacy nie muszą i nie powinni jechać do Warszawy, natomiast pozostałych zapraszamy do wspólnego powiedzenia przedstawicielom władzy, iż mamy dość pomiatania  i poniżania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii pracujących na jej rzecz.

Informujemy, iż wojewódzkim koordynatorem ds. protestu z ramienia Rady ZILW jest lek wet. Szymon Januszewski. Wszelkie szczegóły dotyczące wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu 668 671 386 a zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: protest@piw.swinoujscie.pl.

Wstępnie planujemy następującą trasę przejazdu autokaru: Koszalin – Goleniów – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Warszawa.

Godziny i miejsca w poszczególnych miejscowościach podamy po uzgodnieniu z przewoźnikiem.

Wszelkie koszty wyjazdu pokrywa ZILW.

Ogłoszenie o Manifestacji

Komentarze po konferencji

Z zadowoleniem odnotowujemy, iż na stronie Polprowetu po ostatniej konferencji ukazał się komentarz, odzwierciedlający wrażenia ze spotkania.

Strona POLPROWET

Zaproszenie na Vet Off Road w listopadzie 2015

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna zapraszają na  III Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”, który odbędzie się 07.11.2015 r. w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie

Pisma Porozumienia Wielkopolskiego

W załączeniu publikujemy bieżące pisma Porozumienia Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Pani Premier Rządu Polskiego. 

Pismo do MRiRW 17.09.15

Pismo do Premier RP 17.09.15

zal do pisma do Premier z dn. 17.09.15 – projekt zalożenia

Wytyczne Komisji w sprawie rozważnego stosowania antybiotyków

Publikujemy bardzo ważny dokument odnoszący się do wytycznych Komisji w sprawie rozważnego stosowania środków przeciwbakteryjnych w medycynie weterynaryjnej. Polecamy uwadze punkt 3.4.1 związany z odpowiedzialnością za przepisywanie i stosowanie antybiotyków .

Rozważne stosowanie antybiotyków

Konferencja już za tydzień !

W sobotę 26 września 2015 r. rozpoczyna się w Kołobrzegu w Marine Hotel ***** & Ultra Marine  coroczna Ogólnopolska Konferencja.

Zaproszenie dla Absolwentów rocznik 2004 i 2005 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

Włośnie – nowa regulacja wspólnotowa Nr 2015/1375

W tych dniach opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze (UE) Nr 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie. Porządkuje i ujednolica przepisy obowiązujące w tym zakresie.

2015_1375 włośnie

Ogólnopolska Konferencja „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”.

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza konferencję, której tematyka związana będzie ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach prowadzonych praktyk weterynaryjnych, a także nadzoru prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Program dostosowany został do aktualnych wyzwań stojących przed lekarzami weterynarii, a więc ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, co jest zadaniem niełatwym w kontekście ekstensywnego chowu zwierząt i związanej z tym zwiększonej podatności na infekcje. Założeniem konferencji będzie więc oprócz tradycyjnej części wykładowej, stworzenie panelu dyskusyjnego będącego okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami a organami kontrolnymi.

Program konferencji 26-27.09.2015

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delvosteron wstrzymany w obrocie

Przekazujemy do wiadomości skan decyzji Głównego Lekarza Weterynarii wstrzymującej w obrocie  na obszarze całego kraju  produkt leczniczy weterynaryjny  Delvosteron, substancja czynna: proligeston 100 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań, op. à 50 ml; nr serii A032A01, data ważności 31.05.2016 r.; nr serii A033A01, data ważności 31.10.2016 r.; nr serii A034A01, data ważności 28.02.2017 r.; nr serii A035A01, data ważności 31.03.2017 r.

Decyzja GLW Delvosteron

Działania Porozumienia Wielkopolskiego

Publikujemy aktualne informacje związane z działaniami Porozumienia Wielkopolskiego, z których wynika, iż czynnie akcję protestacyjną poparło ponad 80% powiatowych inspektoratów weterynarii , co jest wynikiem niespotykanym w przeszłości. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które popierają nasze postulaty.

Informacja 2 Porozumienia Wielkopolskiego

Inspektorzy weterynarii wywiesili flagi na znak protestu, bo nie chcą odchodzić

I artykuł w sprawie z rejonu działania Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

klikając na logo protestu przeniesiesz się na stronę na Facebooku, daj swojego lajka