Prośba o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnych

Szanowni Państwo

Paragraf 53 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21stycznia 2021 r.) stanowi, że na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna powołuje spośród członków samorządu komisje skrutacyjne liczące co najmniej trzech członków dla każdego z rejonów wyborczych, przy czym jedna komisja skrutacyjna może zostać przypisana do więcej niż jednego rejonu wyborczego.

Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być lekarz weterynarii ubiegający się o mandat delegata, w wyborach na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w ramach rejonu wyborczego do którego przypisana jest dana komisja skrutacyjna (§53 ust. 5 Regulaminu).

Mając na względzie powyższe Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w związku z koniecznością powołania komisji skrutacyjnych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy oraz zjazdy sprawozdawcze lekarzy weterynarii, zwraca się do członków izby z prośbą o zgłaszanie się w charakterze kandydatów na członków komisji skrutacyjnych dla poszczególnych rejonów wyborczych.

Członkowie izby proszeni są o zgłaszanie kandydatur drogą e-mail na adres zachizba@send.pl albo pisemnie na adres izby – w terminie do dnia 11 maja 2021 r.

Jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane osobiście przez lekarza weterynarii, do zgłoszenia należy załączyć zgodę lekarza weterynarii na powołanie do komisji skrutacyjnej dla określonego rejonu wyborczego lub rejonów wyborczych.

Komentarze są wyłączone