Prawo w zakładzie leczniczym

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

—————————–

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 4 czerwca 2008 r.w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2008 r.w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Komentarze są wyłączone