Składki i ubezpieczenie

Uchwała Numer 6/2019/XXVIII

XXVIII Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej

XXVIII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala się w wysokości 55,00 zł.

§2

W stosunku do lekarzy weterynarii, którym przyznano prawo wykonywania zawodu ustala się pierwszą składkę członkowską w wysokości 400,00 zł.

§3

1. Składki, o których mowa w §1 są opłacane do końca każdego miesiąca.

2. Składki, o których mowa w §2 są opłacane do końca miesiąca, w którym dokonano wpisu lekarza weterynarii do rejestru członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§4

Zasady zwalniania z obowiązku opłacania składki członkowskiej określa Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§5

Traci moc uchwała numer 7/2008/XVIII XVII-go Sprawozdawczego Zjazdu lekarzy weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, z tym zastrzeżeniem że ma ona zastosowanie do składek członkowskich należnych do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 maja 2019 roku.

——————————————————————-

“Informujemy, że wszyscy członkowie Zachodniopomorskiej  Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej wykonujący zawód są objęci ubezpieczeniem od OC  w
Towarzystwie Ubezpieczeniowym
Grupa ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;  tel. 58 55560 600;  fax 555
60 01;  infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555;  www.ergohestia.pl”

Komentarze są wyłączone