Informujemy, iż w wyniku naszych działań otrzymaliśmy jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Zdrowia, iż zakład leczniczy dla zwierząt, który nadaje (zleca przewóz) towarów niebezpiecznych (np. odpad o kodzie 18 01 03*), jeżeli nie przekroczy wartości określonych w przepisie 1.1.3.6.2 ADR (w przypadku UN 3291 jest to 333 kg/l na jednostkę transportową, tj. na pojazd) nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) w zw. z przepisem 1.1.3.6.2 i 1.8.3.2 lit. a Umowy ADR). Szczegóły w piśmie poniżej.

Min Zdrowia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych