W związku z pojawiającymi się przypadkami grypy H5N1 u kotów, publikujemy poniżej komunikat Głównego Lekarza Weterynarii oraz wzory dokumentów ułatwiających lekarzom weterynarii wolnej praktyki przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.

Jednocześnie, celem ułatwienia współpracy pomiędzy lekarzami weterynarii, w ślad za publikacją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie, zamieszczamy jednolite wytyczne obowiązujące na terenie województwa zachodniopomorskiego dotyczące procedury postępowania w wypadku podejrzenia wystąpienia choroby.

1.       W przypadku podejrzenia zakażenia kota wirusem grypy, należy zgłosić się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii prywatnej praktyki (kliknij tutaj , aby uzyskać dostęp do wykazu zakładów leczniczych dla zwierząt);

2.       Postępowanie lekarza weterynarii prywatnej praktyki jest następujące:

·         Przeprowadza  wywiad lekarsko – weterynaryjny;

·         W zależności od stanu zwierzęcia, za zgodą właściciela pobiera próbki do badań laboratoryjnych:

–  Przyżyciowo – wymazy z gardła i odbytu;

–  Po śmierci – fragmenty tkanek: płuca, oskrzela lub mózg;

·         Badanie jest przeprowadzane na zlecenie lekarza weterynarii prywatnej praktyki i opłacane przez właściciela.
Uwaga!
Próbki powinny być przekazywane do laboratoriów, które posiadają wdrożone metody diagnostyczne pozwalające na określenie hemaglutyniny i neuramidazy wirusa grypy;

3.       Lekarz powiadamia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o podejrzeniu zakażenia wirusem grypy przesyłając jednocześnie kopię wywiadu lekarsko-weterynaryjnego. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu informacji o uzyskanych dodatnich wynikach badań laboratoryjnych przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne;

4.       Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje informacje z dochodzenia (z przypadków dodatnich) do właściwych miejscowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

 

Prosimy lekarzy weterynarii, świadczących usługi weterynaryjne o zgłaszanie do powiatowych lekarzy weterynarii faktu powzięcia podejrzenia wystąpienia (i pobrania próbek do badań)  lub uzyskania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku wirusów wysoce zjadliwej grypy otrzymywanych od zwierząt innych niż ptaki, w szczególności u zwierząt towarzyszących.

zał. 1 WYWIAD EZD

zał.2-PISMO PRZEWODNIE-DO PRÓBEK EZD

pismo II KIL-W przekazanie dokumentów (4)v2