Prezentujemy projekt ustawy o zdrowiu zwierząt,  z prośbą o przekazanie uwag do biura Izby dnia 24 czerwca 2024 r. Głównym celem projektu ustawy o zdrowiu zwierząt jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań służących stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/429”.

Od 21 kwietnia 2021 r. zagadnienie szeroko rozumianego zwalczania chorób zwierząt, w tym ich likwidacji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się, rejestracji podmiotów i zakładów oraz zatwierdzania zakładów zajmujących się utrzymywaniem zwierząt i produktami, a także warunki przemieszczania i przywozu zwierząt i produktów w zakresie istotnym z punktu widzenia zwalczania chorób zwierząt, są regulowane przepisami rozporządzenia (UE) 2016/429.

Powyższe rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, niemniej jednak wymaga wprowadzenia na poziomie krajowym odpowiednich regulacji, które w szczególności określą kompetencje poszczególnych krajowych organów zaangażowanych w nadzór nad zdrowiem zwierząt oraz odpowiedzialnych za zwalczanie chorób zwierząt, a także sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz przepisów UE wydanych na jego podstawie.

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla kilkadziesiąt dyrektyw i decyzji regulujących uprzednio szeroko pojęte zwalczanie chorób zwierząt ujednolicając ich postanowienia w jednym akcie o charakterze podstawowym oraz w szeregu aktów delegowanych i wykonawczych uzupełniających jego przepisy. Koncepcją nowego Prawa o zdrowiu zwierząt jest przy tym związanie jego postanowieniami wszystkich państw członkowskich UE w całości tak, aby jego zasady były wdrażane na terytorium UE, co do zasady, w analogiczny sposób.

Z uwagi na fakt, że do tej pory postanowienia uchylonych dyrektyw i decyzji zostały zaimplementowane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, konieczne jest odpowiednie dostosowanie tego aktu prawnego do nowych rozwiązań unijnych.

03210-13-24 PROJEKT UST O ZDROWIU ZWIERZĄT ver. ostateczna do uzg mres