27 marca 2023 został opublikowany raport przez DG SANTE  z kontroli urzędowych związanych z ochroną dobrostanu kur niosek na każdym etapie produkcji .

W raporcie przedstawiono wyniki działań  podjętych w 2021 r., w ramach których dokonano oceny kontroli urzędowych przeprowadzanych w zakresie oceny dobrostanu kur niosek na wszystkich etapach produkcji w Unii Europejskiej. Audyty przeprowadzono w dziewięciu państwach członkowskich, zaś w kolejnych szesnastu krajach analizowano wdrożone przepisy oraz procedury.

W raporcie stwierdzono, że obecnie przeprowadzane kontrole urzędowe w krajach członkowskich zasadniczo zapewniają ogólne wdrożenie wymogów UE. Obecnie najczęściej  stwierdzaną niezgodnością było nadmierne zagęszczenie zwierząt i ograniczona liczba kontroli urzędowych w gospodarstwach utrzymujących młode kury (odchowalnie) i w wylęgarniach.

Niektóre państwa członkowskie wprowadziły dodatkowe wymogi wykraczające poza przepisy UE, co skutkuje dodatkową ochroną dobrostanu kur niosek, jednakże skutkuje również nierównymi szansami/zwiększonymi wydatkami dla unijnych producentów. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu zostaną wykorzystane w bieżących pracach Komisji nad przeglądem prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Protection of the welfare of laying hens 2023